Jeste?my nowym, ale nowoczesnym i profesjonalnym biurem rachunkowym.

Zapewniamy rzeteln? obs?ug? naszych Klientw. Posiadamy stosowne uprawnienia oraz bogate do?wiadczenie zawodowe wynikaj?ce z kilkunastoletniej pracy osb tworz?cych nasz? firm? w dzia?ach ksi?gowo?ci r?nych podmiotw gospodarczych oraz biur rachunkowych.

Oferujemy pomoc w za?atwianiu wszelkich formalno?ci zwi?zanych z za?o?eniem w?asnej dzia?alno?ci.

Zapewniamy naszym klientom reprezentacj? przed urz?dami.

Gwarantujemy wysoki standard ?wiadczonych us?ug, terminowo??, dok?adno?? oraz pe?n? poufno??.

Posiadamy obowi?zkowe ubezpieczenie OC w PZU co daje Pa?stwu dodatkowe zabezpieczenie oraz bezpiecze?stwo z naszej strony.